>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش میانجی اهداف اجتماعی در رابطه میان آسیب‌پذیری روانی با مسئولیت‌پذیری دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه  
   
نویسنده حسینی سارا ,میرزایی خالص محمد
منبع مديريت و چشم انداز آموزش - 1400 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:129 -150
چکیده    هدف تحقیق حاضر، تعیین نقش میانجی اهداف اجتماعی در رابطه میان آسیب‌پذیری روانی با مسئولیت‌پذیری دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر سنگر بوده است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفیهمبستگی است. جامعه آماری تحقیق را دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه به تعداد 730 نفر تشکیل می‌دهند. حجم نمونه تحقیق با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای 252 نفر به دست آمد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان گاف (1957)، اهداف اجتماعی، الیوت مک گریگور (2001) و آسیب‌پذیری روانی نجاریان و داودی (2001) استفاده گردید که روایی آن‌ها توسط استاد صاحب‌نظران دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن‌ها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به‌منظور تحلیل داده‌ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار آماری lisrel و نیز نرم‌افزار آماری spss استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد میان آسیب‌پذیری روانی دانش‌آموزان با اهداف اجتماعی و مسئولیت‌پذیری آن‌ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. میان اهداف اجتماعی دانش‌آموزان با مسئولیت‌پذیری آن‌ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحقیق نشان داد که اهداف اجتماعی در رابطه میان آسیب‌پذیری روانی با مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان نقش میانجی دارد.
کلیدواژه اهداف اجتماعی، آسیب پذیری روانی، مسئولیت پذیری دانش آموزان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, دانشکده مدیریت و اقتصاد, گروه مدیریت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved