>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه ویژگی‌های شخصیتی با حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان  
   
نویسنده نورادی میترا
منبع مديريت و چشم انداز آموزش - 1400 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:99 -127
چکیده    مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه میان ویژگی‌های شخصیتی با حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور یزد انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان رشته روان‌شناسی دانشگاه پیام نور یزد در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 477 نفر بودند. حجم نمونه تحقیق بر اساس جدول کرجسی و مورگان 213 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه ویژگی‌های شخصیت کاستا و مک کری (1992)، پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت (1991)، پرسشنامه رضایت از زندگی داینر (1985) و پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های گردآوری‌شده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. یافته‌های این مطالعه نشان داد بین مولفه‌های متغیر ویژگی‌های شخصیتی با حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی رابطه معنی‌دار وجود دارد (0.01 > p). به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی در جهت تربیت کودکان در دوران اولیه آموزشی در جهت ایجاد و تقویت گرایش‌های شخصیتی و پیامدهای تحصیلی و روان‌شناختی در سال‌های بعدی زندگی سودمند باشد.
کلیدواژه ویژگی‌های شخصیت، حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی، عملکرد تحصیل
آدرس دانشگاه خوارزمی, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, گروه مدیریت آموزشی, ایران
پست الکترونیکی mitrranourald.90@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved