>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش تحصیلات تکمیلی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در بهبود عملکرد سازمانی  
   
نویسنده آبی اکرم
منبع مديريت و چشم انداز آموزش - 1399 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:17 -35
چکیده    مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش تحصیلات تکمیلی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در بهبود عملکرد سازمانی انجام شد. روش مطالعه، توصیفی– پیمایشی بود. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی کارکنان شاغل در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1397 به تعداد 643 نفر بود. حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان (1970)، 242 نفر تعیین شد که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت (1980) بود. یافته‌های این مطالعه نشان داد تحصیلات تکمیلی کارمندان بر استانداردهای عملکرد سازمانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی موثر است (0.05> p). همچنین از نظر کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بین وضع موجود و مطلوب عملکرد سازمانی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (0.05> p). پیشنهاد می‌شود سازمان‌های آموزشی، ادامه تحصیل را در کارکنان تشویق کرده و آموزش ضمن خدمت و یادگیری سازمانی را به‌منظور افزایش سطح عملکرد سازمانی به‌کارگیرند.
کلیدواژه تحصیلات تکمیلی، عملکرد سازمانی، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
آدرس دانشگاه آزاد واحد واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
پست الکترونیکی abi.nazanin@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved