>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر روش تدریس دیداری با استفاده از پاورپوینت، فیلم و عکس بر مبنای الگوی مدیریت آموزش بر یادگیری مفهومی  
   
نویسنده خاشی جمال زهی ابراهیم
منبع مديريت و چشم انداز آموزش - 1399 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:1 -16
چکیده    مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی روش تدریس دیداری با استفاده از پاورپوینت، فیلم و عکس بر مبنای الگوی مدیریت آموزش بر یادگیری مفهومی دانش آموزان در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی استفاده شد. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر رشته علوم انسانی منطقه 1 و 2 شهر تهران بود که در سال تحصیلی 97-1396 در حال تحصیل بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان از بین 1300 دانش‌آموز دختر مشغول به تحصیل در رشته علوم انسانی 297 دانش‌آموز تعیین شد. الگوی مدیریت آموزش بر اساس تدریس دیداری در درس تاریخ برای گروه آزمایش و روش تدریس متداول و سنتی برای گروه کنترل به کار گرفته شد. در مرحله اول، معلومات قبلی دانش‌آموزان با استفاده آزمون پیشرفت تحصیلی درس تاریخ در خصوص وضع جاری اندازه‌گیری شد و پس از اجرای الگوی مذکور برای گروه آزمایش، پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. داده‌های جمع‌آوری شده از آزمون t زوجی بیانگر تاثیر قابل توجه الگوی مدیریت آموزش بر اساس تدریس دیداری بر یادگیری مفهومی در درس تاریخ دانش‌آموزان در گروه آزمایش بود. لازم است با آشنایی و پشتیبانی مدیران مدارس ساختار و فضای مناسب برای اجرای الگوی مدیریت آموز در فرایند تدریس ایجاد شود.
کلیدواژه یادگیری مفهومی، روش تدریس مدیریت بر آموزش، تدریس دیداری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن, ایران
پست الکترونیکی khashi_198160@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved