>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر آموزش الکترونیکی بر کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران  
   
نویسنده جعفری مهتاب
منبع مديريت و چشم انداز آموزش - 1399 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:83 -100
چکیده    مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش آموزش الکترونیکی در کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران انجام شد. روش مطالعه توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به تعداد 1200 نفر بودند. بر اساس کرجسی و مورگان تعداد 290 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه آموزش الکترونیکی مهدوی (2012)، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973) و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد آموزش الکترونیکی در کیفیت زندگی کاری نقش دارد (0.05 > p) و بهترین پیش‌بین برای مولفه‌های پرداخت منصفانه و کافی، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان و توسعه قابلیت‌های انسانی است. همچنین آموزش الکترونیکی در رضایت شغلی کارکنان نقش دارد (0.05 > p) و بهترین پیش‌بین برای مولفه‌های سبک رهبری و شرایط فیزیکی است. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود در تدوین برنامه‌های آموزشی و راهبردی سازمان‌ها از این نوع آموزش استفاده شود.
کلیدواژه آموزش الکترونیکی، کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس, گروه جغرافیای, ایران
پست الکترونیکی jafarigpo@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved