>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی مولفه‌های اثربخشی ارزشیابی دانشجویان در آموزش الکترونیکی  
   
نویسنده حسینی هدی سادات ,پاکباز زهرا
منبع همايش ملي تبادل تجارب آموزش الكترونيكي در مراكز آموزش عالي:سياست‌ها، ارزشيابي ها و درس هاي عملي - 1400 - دوره : 1 - دومين همايش ملي تبادل تجارب آموزش الکترونيکي در مراکز آموزش عالي: سياست‌ها، ارزشيابي‌ها و درس‌هاي عملي - کد همایش: ۰۰۲۱۰-۴۷۹۱۵
چکیده    در دوران کنونی، ورود فناوری‌های نوین ارتباطی به عرصه‌ی آموزش، ماهیت فرایند یاددهی و یادگیری در نظام آموزش عالی را تغییر داده و محیط‌های جدید یادگیری مبتنی بر نظام آموزش و یادگیری الکترونیکی را فراهم ساخته است. در همین راستا و با توجه به اهمیت ارزشیابی در فرایند آموزش و یادگیری و همچنین پیچیدگی این موضوع در آموزش الکترونیکی، مقاله حاضر بر مبنای رویکرد کیفی و مبتنی بر روش تحلیل استنادی، به شناسایی و تحلیل مولفه‌های اثربخشی ارزشیابی دانشجویان در آموزش الکترونیکی، پرداخت. نتایج حاصل از بررسی و تحلیل 34 واحد مطالعاتی منتخب به‌عنوان نمونه‌ی پژوهش از بین 86 واحد مطالعاتی به‌عنوان جامعه‌ی پژوهش، حاکی از آن است که مولفه‌های اثربخشی ارزشیابی الکترونیکی بر مبنای عوامل چهارگانه‌ی فنی در قالب چهار مفهوم، عملکردی در قالب هشت مفهوم، اخلاقی در قالب پنج مفهوم و زمینه‌ای در قالب هشت مفهوم، قابل تفکیک و تحلیل است.
کلیدواژه ارزشیابی ,ارزشیابی الکترونیکی ,ارزشیابی دانشجویان
آدرس دانشگاه الزهرا(س), ایران, دانشگاه الزهرا(س), ایران
پست الکترونیکی z.pak313@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved