>
Fa   |   Ar   |   En
   تجربه زیسته دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) از آموزش مجازی، چالش‌ها و فرصت‌ها  
   
نویسنده احمدی پروین ,رجبی هرسینی مریم
منبع همايش ملي تبادل تجارب آموزش الكترونيكي در مراكز آموزش عالي:سياست‌ها، ارزشيابي ها و درس هاي عملي - 1400 - دوره : 1 - دومين همايش ملي تبادل تجارب آموزش الکترونيکي در مراکز آموزش عالي: سياست‌ها، ارزشيابي‌ها و درس‌هاي عملي - کد همایش: ۰۰۲۱۰-۴۷۹۱۵
چکیده    آموزش مجازی، به هرنوع دوره و آموزشی اطلاق می شود که به شکلی غیر از روش های سنتی چهره به چهره انجام گیرد. هدف از پژوهش حاضر فهم تجارب زیسته دانشجویان از چالش‌ها و فرصت های آموزش مجازی بود. رویکرد پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی اجرا شد. روش گردآوری اطلاعات، مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند بود.بدین منظور داده‌ها با مصاحبه از 15 نفر از دانشجویانی که تجربه آموزش مجازی را داشتند جمع‌آوری و به روش تحلیل مضمونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل حاصل از مصاحبه‌ها حاکی از سه مضمون اصلی و 21 زیرمضمون در قالب فرصت‌ها و چالش‌ها است که مضامین اصلی شامل مضامین فرهنگی، آموزشی و زیر ساختی و مضامین فرعی فرصت ها شامل: انعطاف پذیری، توجه به تفاوت‌ها، امکان تکرار مطالب، تحصیل و شاغل بودن همزمان، آموزش بر اساس اصول معین، ماهیت غیرتجویزی آموزش، ارتباط آنی آموزش دهنده و یادگیرنده، کم شدن رفت و آمد، تقویت سخت افزاری و نرم افزاری، قابلیت به روز رسانی، صرفه جویی در منابع و مضامین فرعی چالش ها شامل: خطر گسست فکری، شیوع تقلب، از بین رفتن تمرکز، متکلم وحده بودن اساتید، بی انگیزگی، افت تحصیلی، اینترنت ضعیف، خستگی آور و یکنواختی آموزش، عدم آشنایی بعضی از اساتید و دانشجویان با نرم افزارهای آموزشی در بدو آموزش بود.
کلیدواژه تجارب زیسته ,دانشجویان ,آموزش مجازی ,چالش ها و فرصت‌های آموزش مجازی
آدرس دانشگاه الزهرا(س), ایران, دانشگاه الزهرا(س), ایران
پست الکترونیکی rajabiharsini@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved