>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌های دانشگاه سیستان و بلوچستان در آموزش الکترونیکی  
   
نویسنده شهرکی فرهاد ,مرادی ابراهیم
منبع همايش ملي تبادل تجارب آموزش الكترونيكي در مراكز آموزش عالي:سياست‌ها، ارزشيابي ها و درس هاي عملي - 1400 - دوره : 1 - دومين همايش ملي تبادل تجارب آموزش الکترونيکي در مراکز آموزش عالي: سياست‌ها، ارزشيابي‌ها و درس‌هاي عملي - کد همایش: ۰۰۲۱۰-۴۷۹۱۵
چکیده    دانشگاه سیستان و بلوچستان با داشتن زیرساخت‌های مناسب، از پیشتازان عرصه آموزش الکترونیکی قبل از گسترش بیماری کوید 19 بوده است. با پدیدار شدن بیماری کوید 19، دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز همراه با سایر مراکز آموزشی دوره‌های آموزشی حضوری خود را تعطیل کرد. با توجه به زیر ساخت‌های مناسب در این دانشگاه، اساتید و دانشجویان از اسفندماه 1398 به آموزش‌های الکترونیکی روی آوردند. باگذشت حدود 2 ترم از آموزش الکترونیکی در دانشگاه سیستان و بلوچستان ضروری است تا وضعیت آموزش الکترونیکی در دانشگاه مورد ارزیابی قرار گرفته و راهبردهایی برای ارتقای سطح آموزش تدوین شود، لذا در این پژوهش با هدف شناخت نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدهای دانشگاه در آموزش الکترونیکی و در نهایت تدوین راهبردهای آموزش الکترونیکی، ابتدا با گردآوری مجموعه نقاط قوت، ضعف، فرصت‌‌ها و تهدیدهای آموزش الکترونیکی با مساعدت اعضای هیات علمی؛ پرسش نامه swot تهیه شد. پس از برگزاری کارگاه توجیهی، تعداد 147 پرسش‌نامه تکمیل شد و با تحلیل پرسش‌نامه‌ها مهمترین نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدهای دانشگاه در آموزش الکترونیکی استخراج گردید. در نهایت راهبردهایی برای بهبود و ارتقای سطح آموزش الکترونیکی ارائه شد.
کلیدواژه آموزش الکترونیکی ,تحلیل Swot ,تدوین راهبرد ,دانشگاه سیستان و بلوچستان
آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان, دانشکده مهندسی, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, دانشکده مدیریت و اقتصاد, ایران
پست الکترونیکی eb_moradi@eco.usb.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved