>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی سرعت و جهت حرکت پوسته با استفاده از داده های مدل های جهانی، مطالعه موردی در استان خوزستان  
   
نویسنده سامانی بابک ,چرچی عباس ,سودانی احمد
منبع كنفرانس ملي پژوهش هاي دانش بنيان در علوم زمين - 1399 - دوره : 2 - دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین - کد همایش: 99200-39046
چکیده    تعیین راستا و سرعت حرکت پوسته در شناخت و فهم رخدادهای زمین ساختی حائز اهمیت می باشد. تاکنون مدل های جهانی مختلفی به منظور تعیین ویژگیهای راستا و جهت حرکت پوسته ارائه شده است. در این مطالعه با استفاده از مدل های جهانی nuvel1، itrf و gsrm به تهیه نقشه های جهت و سرعت حرکت پوسته در استان خوزستان پرداخته شده است. بمنظور مقایسه نتایح حاصل از مدل سازیهای فوق با میدانهای تنش کنونی داده های حاصل از حل صفحه گسل برای بیست زمین لرزه در استان خوزستان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتاییج این مقایسه ها نشان می دهد که راستای حرکت پوسته در استان خوزستان با نتایج مدل سازی itrf دارای بهترین انطباق بوده و می توان این مدل را به عنوان مدل معتبر تر برای اخذ داده ها و تحلیل ها در انجام مطالعات آینده در نظر گرفت.
کلیدواژه حل صفحه گسل ,مدل جهانی Nuvel1 ,مدل جهانی Itrf ,مدل جهانی Grsm
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved