>
Fa   |   Ar   |   En
   ژئوشیمی ایزوتوپ پایدار گوگرد در کانسار پلی متال سنج (شمال غرب کرج)  
   
نویسنده بستامی علی ,هزاره محمدرضا ,عسکری عباس ,علی آبادی محمد علی ,جهانی میلاد
منبع كنفرانس ملي پژوهش هاي دانش بنيان در علوم زمين - 1399 - دوره : 2 - دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین - کد همایش: 99200-39046
چکیده    منطقه مورد مطالعه از نظر تقسیمات زمین شناسی در پهنه رسوبی – ساختاری البرز – آذربایجان و زون البرز مرکزی قرار دارد و از نظر جغرافیایی در شمال غربی کرج قرار می گیرد. مطالعات ایزوتوپی کانسار سنج بر روی نمونه های کالکوپیریت و مولیبدنیت صورت گرفت که نتایج حاصل از آن نشان می دهد در هر دو نمونه مولیبدنیت و کالکوپیریت تغییرات ایزوتوپ گوگرد34s δ منفی و کمتر از ‰ 10 است ازین رو این جایگاه با محدوده گوگرد در سنگ های آتشفشانی (34sδ ‰10±)منطبق است. در مقایسه تغییرات ایزوتوپ گوگردs 34 δدر کانسار سنج با تیپ کانه زایی کانسارهای سولفیدی در کانسارهای مولیبدن پورفیری هیچ انطباقی قابل مشاهده نیست.از طرفی در مقایسه تغییرات ایزوتوپ گوگردs 34 δدر کانسار سنج با تیپ کانه زایی کانسارهای سولفیدی در کانسارهای پورفیری و هیدروترمال مختلف بیشترین انطباق با کانسارهای ماگماتیک هیدروترمال است.
کلیدواژه ژئوشیمی ایزوتوپی ,پلی متال ,گوگرد ,البرز ,کرج
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات, ایران, سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved