>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاریخچه زمین ساخت و شکل گیری میدان لاوان  
   
نویسنده ابراهیمی عراق اسراء السادات ,قائمی فرزین ,قنادیان مصطفی
منبع كنفرانس ملي پژوهش هاي دانش بنيان در علوم زمين - 1399 - دوره : 2 - دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین - کد همایش: 99200-39046
چکیده    منطقه مورد مطالعه میدان لاوان است که در شرق خلیج فارس در امتداد جزیره ای با همین نام قرار دارد. در این مطالعه برای بررسی ساختاری این میدان از داده های لرزه ای و داده های حاصل از تولید، استفاده شده است. مراحل مختلف چین خوردگی و شکل گیری میدان را بررسی کرده ایم، تاقدیس زیرسطحی لاوان، چین غیراستوانه ای و متقارن است که در طول ساختمان خود دارای انحنای محوری با جابجایی به سمت جنوب غرب می باشد. با استفاده از متد بازگردانی افق های به حالت قبل از چین خوردگی (restoration) به این نتیجه رسیدیم که مرحله اول مربوط به چین خوردگی زاگرس است که فازی جوان است و مرحله دو که در افق های پایین تر از افق های کنگان و دالان مشاهده شده مربوط به حرکت نمک و دیاپیریسم است. در افق های دشتک، کنگان و دالان گسل خوردگی راندگی مشاهده شده که می تواند مربوط به بالاآمدیگی نمک باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که شکل گیری این ساختمان می تواند در اثر دگرریختی فشارشی مرتبط با واقعه کوهزایی زاگرس وعامل گنبدی شدن طولانی مدت نمک هرمز بوده باشد.
کلیدواژه مطالعات ساختمانی ,تاقدیس ,دگر ریختی ,نرم افزار پترل
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, شرکت نفت فلات قاره, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved