>
Fa   |   Ar   |   En
   جدایش ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی به روش‌های فرکتالی عیار–تعداد و عیار مساحت و کاربرد تحلیل مولفه‌های اصلی در شناسایی مناطق امیدبخش در ورقه 1:100000 معلمان  
   
نویسنده بیگدلی امیررضا ,مقصودی عباس ,قزلباش رضا
منبع كنفرانس ملي پژوهش هاي دانش بنيان در علوم زمين - 1399 - دوره : 2 - دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین - کد همایش: 99200-39046
چکیده    ورقه 1:100000 معلمان بخشی از کمربند فلززایی ترود چاه‌شیرین است که با توجه به شواهد زمین‌شناسی و رخدادهای معدنی موجود در منطقه و همچنین آثار معدنکاری‌های قدیمی از نظر کانی‌زایی برای عناصری مانند مس، طلا، سرب و روی حائز اهمیت است. مهم‌ترین واحدهای سنگی در این ورقه واحدهای آندزیت، آندزیت داسیت و تراکی‌آندزیت با سن ائوسن است که ارتباط ژنتیکی مثبتی با کانی‌زایی مس و طلا در منطقه دارد. انتخاب یک روش مناسب برای جداسازی الگوهای ژئوشیمیایی مربوط به داده‌های رسوب آبراهه‌ای برداشت‌شده از منطقه مورد مطالعه، یک مسئله چالش‌برانگیز در اکتشافات ژئوشیمیایی محسوب می‌شود؛ زیرا آنومالی‌های ژئوشیمیایی مربوط به رسوبات آبراهه‌ای الگوهای آنومالی پیچیده‌ای را نشان می‌دهند. در این پژوهش، از روش‌های جدایش آنومالی از زمینه نظیر روش‌های فرکتالی عیار تعداد (n s) و روش فرکتالی عیار مساحت (c a) برای تفکیک جوامع ژئوشیمیایی و شناسایی مناطق هدف استفاده شده است. با به‌کارگیری روش تحلیل مولفه‌های اصلی (pca)، عناصر مس، طلا، سرب و روی در یک فاکتور قرار گرفتند که با استفاده از مقادیر اختصاص داده شده به هر نمونه، نقشه چند عنصری رسم گردید. در نهایت نقشه نهایی مدل‌سازی آنومالی ژئوشیمیایی برای داده‌های تبدیل یافته pc2، با استفاده از روش فرکتالی عیار مساحت به جوامع ژئوشیمیایی مختلف تفکیک شدند.
کلیدواژه معلمان ,دادههای رسوب آبراههای ,روش فرکتال عیار – تعداد ,روش فرکتال عیار – مساحت ,تحلیل مولفه‌های اصلی
آدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved