>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی کمی و کیفی زباله های خانگی شهر اردبیل و مقایسه آن با استانداردهای جهانی و تاثیر آن بر محیط زیست  
   
نویسنده شهبازی رقیه ,وثیق یوسف
منبع كنفرانس ملي پژوهش هاي دانش بنيان در علوم زمين - 1399 - دوره : 2 - دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین - کد همایش: 99200-39046
چکیده    زمینه و هدف: بررسی کمی و کیفی زباله شهری جهت برقراری سیستم مدیریت جمع آوری و دفع مواد زائد جامد از جمله مواردی است که برای کنترل تولید زباله، صرفه جویی در مصرف مواد و برنامه ریزی جهت بهداشتی نمودن سیستم دفع زباله لازم است تا درنهایت بتوانیم به مسائل زیست محیطی توجه خاصی داشته و از آلودگی محیط زیست جلوگیری شود. لذا این تحقیق با هدف بررسی کمی و کیفی زباله های خانگی شهر اردبیل و مقایسه آن با استانداردهای جهانی و تاثیر آن بر محیط زیست در سال 1393انجام شد.روش بررسی: روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی و بر مبنای داده های آماری و بازه زمانی آن مربوط به سال 1393 می باشد. نمونه برداری و آنالیزها به صورت ماهانه صورت گرفته است.یافته ها: نتایج حاصل از آنالیزکیفی(تفکیک فیزیکی) پسماند شهر اردبیل در سال 1393نشانداد در مجموع بیشترین زباله تولید شده برای شهر اردبیل مربوط به مواد فساد پذیر (72/71 درصد) و کمترین زباله مربوط به لاستیک (71/0 درصد) می باشد. نتایج حاصل از بررسی کمی پسماند شهر اردبیل نشان می دهد که در مجموع در سال 1393 در شهر اردبیل سالانه 106383 تن زباله تولید شده است که بیشترین مقدار آن مربوط به فصل تابستان (30459 تن) و کمترین مقدار آن مربوط به فصل پاییز (25433 تن) می باشد. میانگین متوسط تولید زباله در اردبیل روزانه 295 تن است. متوسط سرانه تولید زباله به ازای نفر در روز 590 گرم است که بیشترین مقدار آن مربوط به فصل تابستان (676 گرم) و کمترین مقدار آن مربوط به فصل پاییز (514 گرم) می باشد که بیش از دو برابر استانداردهای جهانی است.نتیجه گیری: با اینکه پیشگیری از اثرات نامطلوب زیست محیطی مواد زائد جامد در اولویت بوده و این امر با اعمال روش های مدیریتی مناسب به دست می آید لذا آموزش همگانی جهت تفکیک زباله ها در مبدا،کاهش حجم زباله تولیدی و در پی آن کاهش حجم شیرابه و نحوه صحیح بازیافت، جمع آوری و دفع زباله توصیه می گردد.
کلیدواژه زباله ,کمیت ,کیفیت ,استانداردهای جهانی ,محیط زیست ,اردبیل
آدرس اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اردبیل, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved