>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل جامعه شناختی تاثیر مولفه‌های فرهنگی کسب وکار بر عملکرد تولیدی-تجاری واحدهای صنعتی(استان اردبیل)  
   
نویسنده نظری شیخ احمد علی ,فتحی سروش ,ازکیا مصطفی
منبع جامعه شناسي اقتصادي و توسعه - 1400 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:99 -129
چکیده    فرهنگ به عنوان عامل بنیادین در شکل‌گیری کسب و کارها و همچنین تاثیر آن بر تسهیل فرایند‌های تولید از اهمیت قابل توجهی در مطالعات علمی برخوردار بوده است. در این تحقیق تلاش شد تاثیر مولفه‌های فرهنگی کسب وکار بر عملکرد واحدهای صنعتی استان اردبیل مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه‌ی کارآفرینان فعال در بخش صنعتی استان اردبیل بوده‌اند. حداقل حجم نمونه برای تکمیل پرسشنامه‌های این پژوهش 184 نفر از کارآفرینان در نظر گرفته‌شده و به روش تصادفی انتخاب گردید و پرسشنامه در میان آنان توزیع گردید. روایی ابزار تحقیق با استفاده از مدل تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای spss و smart pls با روش آمار توصیفی و مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته‌ها نشان داد که مولفه‌های فرهنگی کسب وکار تاثیر مثبتی بر عملکرد تولیدی تجاری واحدهای صنعتی دارد. همچنین یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که مولفه‌های فاصله از قدرت پایین، فردگرایی، اجتناب از عدم اطمینان پایین، جهت‌گیری بلندمت و مردگرایی تاثیر مثبتی بر عملکرد تولیدی تجاری واحد های صنعتی دارد.
کلیدواژه مولفه های فرهنگی کسب وکار، عملکرد تولیدی-تجاری، واحدهای صنعتی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی علوم واحد تحقیقات, دانشکده ادبیات علوم انسانی و اجتماعی, گروه علوم اجتماعی و جامعه شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب, دانشکده علوم انسانی, گروه جامعه شناسی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده علوم اجتماعی, گروه جامعه شناسی, ایران
پست الکترونیکی mazkia@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved