>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه مدل تاثیر معنویت در محیط کار بر بهره وری سازمانی با نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی و پایبندی به رفتارهای اخلاقی در دانشگاه تبریز  
   
نویسنده بیک زاد جعفر ,مصطفائی بابک ,نوری حسین
منبع جامعه شناسي اقتصادي و توسعه - 1400 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:77 -98
چکیده    در محیط پر تلاطم و متغیر امروزی چیزی که می‌تواند سازمان‌ها را نسبت به سایر سازمان‌ها در شرایط مطلوب‌تری نگه دارد، توجه به بهره‌وری در سازمان است بهره‌وری در دانشگاه دغدغه بسیار مهم برای مدیران تبدیل شده است. زیرا اساسی ترین محرک در رسیدن به نتایج رضایت بخش محسوب می شود. در این بین معنویت در محیط کار به عنوان بستری برای دستیابی به بهره وری تاثیر گذار است. در پژوهش حاضر، تاثیر معنویت در محیط کار بر بهره وری سازمانی با نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی و پایبندی به رفتارهای اخلاقی در دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی و همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان دانشگاه تبریز است که تعداد آنها 295 می باشد، حجم نمونه آماری با استفاده از رابطه کوکران 167 بدست آمده است. اعتبارسنحی ابزار گردآوری داده ها، به وسیله روایی محتوایی و برای برآورد پایایی آنها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزارهای spss و lisrel استفاده شد. یافته پژوهش نشان داد که فرضیه های تحقیق تائید شده و معنویت در محیط کار از طریق سرمایه اجتماعی و پایبندی به رفتارهای اخلاقی بر بهره‌وری سازمانی تاثیر غیرمستقیم داشته است.
کلیدواژه معنویت در محیط کار، سرمایه اجتماعی، پایبندی به رفتارهای اخلاقی، بهره‌وری سازمانی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت دولتی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت دولتی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت دولتی, ایران
پست الکترونیکی hossein2nori@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved