>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای انطباق با بحران های اقتصادی: فراترکیب کیفی مقالات علمی از سال 2005 تا 2020  
   
نویسنده میرزایی مجتبی ,صدیق اورعی غلامرضا ,کرمانی مهدی ,اصغرپور ماسوله احمدرضا
منبع جامعه شناسي اقتصادي و توسعه - 1400 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:293 -316
چکیده    مواجهه با بروز بحرانها در سده های اخیر برای تمام کشورها امری گریز ناپذیر بوده است. و در این راستا کنش ها و استراتژی های متنوعی در سطوح مختلف از سوی بازیگران متفاوت قابل مشاهده است. بررسی این نوع کنش ها و استراتژیها به وضوح در امر مدیریت و برنامه ریزی جهت مقابله با بروز بحرانها موثر خواهد بود. تحقیق حاضر نیز با هدف جمع بندی استراتژی های صورت گرفته در مواجهه با بحران گام برداشته است. برای انجام این مطالعه روش فراتحلیل یا تحلیل تحلیل ها مورد استفاده قرار گرفت. در این مطالعه کلیه مقالاتی که پیش از سال 1399 یا 2020 منتشر شده بودند از پایگاه های معتبر فارسی زبان و انگلیسی زبان جمع آوری گردید. در نهایت نیز از تعداد کثیر مقالات مورد بررسی 3 مقاله فارسی و 18 مقاله انگلیسی زبان برای تحلیل نهایی انتخاب و جمع آوری گردید. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین اثرگذاری بروز بحرانها در حوزۀ اقتصادی است. به عبارتی اولین ضربۀ بحرانها به جنبه اقتصادی زندگی مردم برخورد می کند و از این ناحیه زوایای دیگر زندگی اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. نتایج حاکی از این بود که برای برون رفت از بحران، در استراتژی های دولتی رایجترین امر ایجاد اشتغال، پرداخت یارانه نقدی و حمایت معیشتی و حمایتهای اجتماعی، آموزشی و بهداشتی است. و در بخش استراتژی های خانوار رایجترین آنها کاهش هزینه های مصرفی خانوار، تنوع معیشتی یا تغییر شغل، درخاست کمک از شبکه اجتماعی و مدنی و در نهایت مهاجرت و چند شغله شدن است.
کلیدواژه بحران، استراتژی های مقابله، کاهش هزینه های مصرفی خانوار، استراتژی های خانوار
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه علوم اجتماعی, ایران
پست الکترونیکی asgharpour@um.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved