>
Fa   |   Ar   |   En
   پتانسیل اشتغال زایی بخش کشاورزی و توسعه روستایی در چارچوب کارآفرینی جوانان روستایی  
   
نویسنده سواری آمنه ,خسروی پور بهمن ,برادران مسعود ,یزدان پناه مسعود
منبع جغرافيا و روابط انساني - 1397 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:788 -800
چکیده    کارآفرینی راهکاری جدید در نظریه های توسعه در راستای دستیابی به توسعه روستایی است، در این میان کشاورزی از بخش های اساسی اقتصاد روستا و کشور و زمینه ساز رشد و توسعه ی آن است. از طرفی آینده توسعه ی کشاورزی متکی برجوانان روستایی است وجوانان روستایی پتانسیل های بالقوه و اندیشمندی جهت مشارکت دربرنامه های سازندگی روستایی هستند. کارآفرینی جوانان روستایی در زمینه ی کشاورزی میتواندباشناسایی فرصتهاو بحران های موجود،به ایجادراهکارهای نوین درجهت رشدوتوسعه روستایی منجر شود و در این رابطه یکی از راهکارهای اساسی می تواند آموزش های کارآفرینانه به جوانان روستایی در راستای خوداشتغالی یا تشکیل تشکل هایی برای راه اندازی کسب و کار در روستا باشد. همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی لازم در راستای معرفی مزایای شغل کشاورزی، تهیه ی برنامه های رادیویی و تلویزیونی مناسب و کاربردی جهت معرفی بخش کشاورزی و ارائه‌ی الگوهای مناسب اشتغال در این بخش می تواند مثمرثمر واقع شود. این مقاله که به روش تحلیلی-مروری و با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی تدوین شده تلاش دارد ضرورت کارآفرینی جوانان روستایی را در راستای اشتغال زایی در بخش کشاورزی مورد تحلیل قرار داده و راهکارهای لازم را ارائه نماید.
کلیدواژه جوانان روستایی، کارآفرینی، کارآفرینی کشاورزی، توسعه ی روستایی
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی رامین خوزستان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved