>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری های استان لرستان  
   
نویسنده عارفی اعظم ,منصوری محمدرضا ,طرهانی سجاد ,بیرانوندزاده مریم
منبع جغرافيا و روابط انساني - 1397 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:863 -875
چکیده    گستردگی و پیچیدگی مسایل شهری و رشد و توسعه روافزون شهر ها، مدیریت امور شهر را به وظیفه دشواری تبدیل نموده است در میان سازمان‌های مختلف مدیریت شهری، شهرداری یکی از دستگاههایی است که ارتباط مداوم و تنگاتنگی با عموم مردم دارد و توسعه همه جانبه و پایدار شهر، زمانی عملی خواهد شد که شهروندان از عملکرد سازمان شهرداری رضایت داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف؛ سنجش میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری های استان لرستان با روش توصیفی-تحلیلی بر پایه منابع اسنادی و پرسشنامه تدوین شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شهروندان ساکن در 11 نقطه شهری در استان لرستان می باشند. نتایج تحقیق نشان داد؛ میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهر داری بر اساس وظایف و شاخص های تعریف شده نشان داد؛ رضایت شهروندان از بخش خدمات شهرداری نسبت به سایر بخش ها بیشتر می باشد و از بخش فرهنگی و اجتماعی نسبت به سایر مولفه ها رضایت کمتری دارند.
کلیدواژه رضایت مندی، شهروندان، شهرداری، لرستان
آدرس جهاد دانشگاهی واحد لرستان, ایران, شهرداری کوهدشت, ایران, شهرداری کوهدشت, ایران, جهاد دانشگاهی واحد لرستان, ایران
پست الکترونیکی beyranvand28@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved