>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی نقش جاذبه ها و پتانسیل های صنعت گردشگری در جذب گردشگران مطالعه موردی: شهرستان سنندج  
   
نویسنده برقی حمید ,گفتاری زانیار
منبع جغرافيا و روابط انساني - 1397 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:839 -862
چکیده    شهرستان سنندج با داشتن جاذبه‌های متنوع طبیعی و انسانی، در یک دهه اخیر به عنوان یکی از مقاصد اصلی و مهم گردشگری، سالیانه‌ تعداد زیادی گردشگر را به خود جذب می‌کند. با وجود اینکه این منطقه با دارا بودن قابلیت‌های فراون و چشم انداز‌های جغرافیایی متنوع دارای توان‌های بالقوه و بالفعل مناسبی برای جذب گردشگر می‌باشد، اما متاسفانه بسیاری از این توان‌ها به فعل در نیامده‌اند. هدف اصلی پژوهش، ارزیابی نقش جاذبه‌ها و پتانسیل‌های صنعت گردشگری شهرستان سنندج در جذب گردشگران بوده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای، اسنادی و بهره‌گیری از پرسشنامه است. در نتیجه، الویت بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها از دید گردشگران نشان داد فرصت‌های گردشگری منطقه با امتیاز 3.92 بیانگر این مطلب است که پتانسیل‌های گردشگری شهرستان در وضعیت مطلوبی برای توسعه گردشگری و جذب گردشگر برخوردار بوده، بنابراین راهبردها و استراتژی‌های تعیین شده می‌توانند نقش به سزایی در رشد و توسعه گردشگری ایفا نمایند.
کلیدواژه صنعت گردشگری، جاذبه، پتانسیل گردشگری، شهرستان سنندج
آدرس دانشگاه اصفهان, گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی geo.zanyar@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved