>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تفاوت بین رضایتمندی، انتظارات و نگرش زنان و مردان جامعه روستایی در خصوص گردشگری روستایی(مورد مطالعه شهرستان ایذه در استان خوزستان)  
   
نویسنده سلیمانی هارونی خدیجه ,خسروی پور بهمن ,برادران مسعود ,غنیان منصور
منبع جغرافيا و روابط انساني - 1397 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:232 -246
چکیده    متخصصان سراسر جهان اتفاق نظر دارند که برنامه‌های توسعه جز با مشارکت زنان به ویژه زنان روستایی نمی‌تواند پایدار و موفق باشد و صنعت گردشگری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همسو بودن مهارتها و توانمندیهای ویژه زنان و نیازمندیهای صنعت گردشگری همچون تهیه غذا، مهمانداری و صنایع دستی توجه به مشارکت این قشر از جامعه روستایی در فرایند برنامه‌ریزی جهت توسعه فعالیتهای گردشگری را ضروری‌تر می‌سازد که متاسفانه شواهد موجود نشان از عدم مشارکت قشر زنان دارد. با وجود این که زنان عهده‌دار بخشی از فعالیت‌های این صنعت هستند اما از عایدات ناشی از آن چیزی نصیب‌شان نمی‌شود. ذکر این نکته ضروری است که بدون مشارکت مردم محلی بویژه زنان روستایی در برنامه‌ریزی جهت توسعه فعالیت‌های گردشگری و نیز عدم دانش و آگاهی از درک و نگرش این قشر از جامعه میزبان نسبت به پیامدهای این صنعت نمی‌توان امید موفقیت در کسب منافع ناشی از این صنعت و در نهایت نیل به توسعه پایدار امید چندانی داشت. لذا در این پژوهش که یک پژوهش پیمایشی توصیفی است با استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی و تحلیل جنسیتی رضایتمندی، انتظارات و نگرش جامعه میزبان که ساکنان هشت روستا از شهرستان ایذه در استان خوزستان (325 نفر حجم نمونه براساس جدول تاکمن و نمونه گیری به روش تصادفی ) پرداخته شد و تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار spss صورت گرفته‌است. نتایج حاکی از نگرش مثبت زنان نسبت به پیامدهای گردشگری روستایی در این شهرستان می باشد. همچنین میزان رضایتمندی، نگرش و انتظارات زنان نسبت به مردان از گردشگری بیشتر بوده و بین زنان و مردان در این متغیرها تفاوت‌های آماری معنی‌داری وجود داشته است.
کلیدواژه زنان روستایی، گردشگری روستایی، رضایتمندی، تحلیل جنسیتی
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved