>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر افزودنی دیرگیر کننده در خواص کارآیی و مکانیکی بتن  
   
نویسنده برنجیان جواد ,روحی نامقی یاسمن
منبع بتن و زلزله - 1399 - دوره : 23 - بیست و سومین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا (ACI)- شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله - کد همایش: 99200-51078
چکیده    درصنعت ساختمان و همه فعالیت های عمرانی، بتن یک ماده ساختمانی ارزشمندی است. این ماده ساختمانی ارزشمند از سیمان، آب و مصالح سنگی تشکیل شده است. ایجاد تاخیر در گیرش بتن در بسیاری موارد مانند: بتن ریزی در هوای گرم و مناطق گرمسیری، حمل و نقل های طولانی، کسب زمان لازم برای ریختن و پرداخت بتن، هماهنگی با سرعت حرکت قالب لغزنده، کنترل دمای آبگیری بخصوص در بتن های حجیم یا بروز وقفه در عملیات بتن ریزی ضروری است که می تواند با استفاده از افزودنی های دیرگیر کننده امکان پذیر شود. در این مطالعه به بررسی تاثیر اثر افزودنی دیرگیرکننده بر خواص تازه و سخت شده بتن پرتلند پرداخته شده است. بدین منظور برای بتن شاهد (فاقد افزودنی) از طرح اختلاطی مطابق با دستورالعمل aci استفاده شده است. ابتدا به منظور اطمینان از ارضای رواداری مربوط به کنترل کیفی بتن در حالت تازه، آزمایش‌ اسلامپ مخلوط های ساخته شده انجام گرفت. سپس بتن سخت شده حاوی افزودنی دیرگیرکننده برای آزمایش‌ مقاومت فشاری در سن 3،7،14و 28 روز و مدول الاستیسیته در سن 28 روزه بتن ارزیابی شده است. نتایج نشان داد نمونه های حاوی درصد متفاوت دیرگیرکننده ها نسبت به وزن سیمان(3/0 دیرگیرکننده به همراه روان کننده، 75/0 دیرگیرکننده و 2/1 دیرگیرکننده) افزایش زمان گیرش برای همه طرحها با افزودنی دیرگیر کننده مشاهده شد و بیشترین تاثیر با دیرگیر کننده به همراه روان کننده با افت 10 سانتیمتر اسلامپ بعد از 45 دقیقه می باشد و در بررسی خواص مکانیکی آنها، افت مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته بتن با دیرگیرکننده ها و نیز افزایش آنها با دیرگیر کننده همراه با روان کننده در مقایسه با بتن شاهد مشاهده گردید.
کلیدواژه خواص مکانیکی بتن ,مواد افزودنی ,دیرگیر کننده ,خواص کارآیی بتن.
آدرس موسسه آموزش عالی طبری بابل, مهندسی عمران, ایران, موسسه آموزش عالی طبری بابل, مهندسی عمران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved