>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی گسترش ترک ها در رفتار لرزه ای دال های بتن مسلح وافل  
   
نویسنده میراعلمی مهدیه ,کوه نژاد هدی
منبع بتن و زلزله - 1399 - دوره : 23 - بیست و سومین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا (ACI)- شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله - کد همایش: 99200-51078
چکیده    در مطالعه ی حاضر، اثر گسترش ترک ها بر رفتار لرزه ای سیستم دال های بتن مسلح وافل ارزیابی گردید. لذا از روش اجزای محدود توسعه یافته (xfem) جهت شبیه سازی گسترش ترک ها در سیستم دال بتن مسلح وافل بهره جویی شد. جهت شبیه سازی نمونه ی دال بتن مسلح وافل از نتایج آزمایشگاهی پژوهش های پیشینیان بهره جویی شد. سپس نمونه ی آزمایش شده در نرم افزار abaqus شبیه سازی شد. جهت راستی آزمایی، رفتار نمونه های آزمایشگاهی و شبیه سازی شده در قالب نمودارهای نیرو-خیز وسط دهانه مقایسه شدند. پارامترهای ظرفیت باربری، جذب انرژی، سختی اولیه و شکل پذیری نیز ارزیابی گردید. در بخش دوم پژوهش اثر تسلیح نمونه ی شبیه سازی شده با میلگردهای frp (کربنی و شیشه) با قطرهای متفاوت بررسی شد. در بخش اول پژوهش، نتایج نشاندهنده ی انطباق قابل قبول میان نمونه ی آزمایش شده و شبیه سازی شده بوده است بطوریکه پارامترهای ظرفیت باربری، جذب انرژی، سختی اولیه و شکل پذیری نمونه ها بسیار به هم نزدیک بودند. لازم به ذکر است که شبیه سازی ترک ها با استفاده از روش روش اجزای محدود توسعه یافته اثر بسزایی بر دقت نتایج داشته است. در بخش دوم پژوهش، استفاده از میلگردهای frp اثر بسزایی بر افزایش پاسخ سازه در زمینه ی پارامترهای ظرفیت باربری، جذب انرژی، سختی اولیه و شکل پذیری داشته است. بهترین نتایج در زمینه ی تسلیح دال بتن مسلح وافل، در نمونه های با میلگردهای cfrp مشاهده شد. لیکن با توجه به هزینه ی بسیار کمتر میلگردهای gfrp در مقایسه با میلگردهای مذکور، استفاده از میلگردهای gfrp در جهت تسلیح نمونه ها و کاهش خوردگی توصیه می گردد.
کلیدواژه دال بتن مسلح وافل ,روش اجزای محدود گسترش یافته ,میلگرد Frp ,جذب انرژی.
آدرس موسسه آموزش عالی رحمان, مهندسی عمران, ایران, موسسه آموزش عالی رحمان, مهندسی عمران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved