>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی اثر تغییرات Ndvi در طبقات مختلف پوشش اراضی بر Lst شهر یزد طی 30 سال اخیر با استفاده از تصاویر لندست و رگرسیون خطی  
   
نویسنده منصورمقدم محمد ,روستا ایمان ,مختاری محمدحسین
منبع تغيير اقليم و گرمايش زمين - 1399 - دوره : 6 - ششمین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین - کد همایش: 99201-45014 - صفحه:44 -50
چکیده    دمای سطح زمین (lst)، اثرات قابل‎توجهی بر ایجاد جزایر حرارتی (uhi1) و جزایر حرارتی سطحی (suhi2) دارد. بررسی تغییرات دمای سطح زمین نقش مهمی در پایش تغییرات اقلیمی ایفا می‌کند. در همین راستا، نقش ارزیابی فراوانی و پراکندگی پوشش گیاهی در برآورد اثرات گرمایش جهانی و دمای سطح زمین نیز قابل‎توجه است. بدین منظور، این پژوهش با استفاده از تصاویر چند طیفی و حرارتی لندست 5 و 8 به بررسی تغییرات الگوی زمانی-مکانی و کمی مقادیر شاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمال‎شده (ndvi3) شهر یزد در ارتباط با طبقه‎بندی پوشش اراضی مناطق شهری، پوشش گیاهی و زمین‎های بایر طی 30 سال اخیر می‌پردازد. به منظور برآورد تغییرات پوشش گیاهی، این پژوهش از شاخص ndvi که در مطالعات گسترده‎ای اهمیت آن در برآورد میزان پوشش گیاه و زبری سطح زمین به اثبات رسیده است استفاده می‌نماید. نتایج این پژوهش نشان داد، مساحت پوشش مناطق شهری طی سه دوره ده ساله %91.6 (km2 31.6) افزایش یافته و نیز پوشش گیاهی و زمین‎های بایر به ترتیب 68.5% (km2 12.2) و 79.5% (km2 21.3) کاهش یافته‎اند. این پژوهش همچنین اثر افزایش هر 0.1 مقدار ndvi بر کاهش 2.2 (°c 0.7) و 2.1 (°c 0.6) درصدی lst را در کلاس‎های منطقه شهری، پوشش گیاهی و بایر به اثبات رساند. همچنین نشان داد که کاهش اثر خنک‎کنندگی ndvi، با افزایش مناطق شهری (همبستگی %98) و کاهش مناطق پوشش گیاهی (همبستگی %74-) و زمین‎های بایر (همبستگی %98-) ارتباط معنی‎داری دارد. نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند به منظور برنامه‎ریزی توسعه و رفاه شهری، برنامه‎ریزی برای ایجاد مناطق سبز و جلوگیری از رشد بی‎رویه مناطق شهری مفید باشد.
کلیدواژه طبقه‎بندی پوشش اراضی ,شاخص پوشش گیاهی Ndvi ,دمای سطح زمین Lst ,شبکه عصبی ,سنجش از دور ,شهر یزد
آدرس دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, ایران
پست الکترونیکی mh.mokhtari@yazd.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved