>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش ناپارامتریک ساختار بازار و مزیت‌نسبی صادرات گیاهان دارویی ایران و شرکای عمده تجاری  
   
نویسنده راسخ جهرمی عرفانه ,نورانی آزاد سمانه
منبع پژوهش هاي اقتصاد صنعتي - 1400 - دوره : 5 - شماره : 16 - صفحه:35 -46
چکیده    هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی ساختار بازار و مزیت­نسبی حاکم بر صادرات گیاهان دارویی ایران و شرکای عمده تجاری آن با استفاده از شاخصهای غیرپارامتریک تمرکز و مزیت نسبی است. بدین منظور از داده­های گیاهان منتخب دارویی در سطح کد hs در بازه زمانی 2018 2011 مستخرج از پایگاه داده­ها و اطلاعات آماری فائو و تریدمپ استفاده شده است. نتایج پژوهش گویای این است که ایران در صادرات گیاهان دارویی مورد مطالعه دارای مزیت­نسبی صادراتی بوده، اما فاقد ثبات لازم است. علاوه براین ساختار حاکم بر بازار کشورهای فعال در این عرصه غیر رقابتی می باشند. با توجه به نتایج شاخصهای تمرکز بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی رازیانه، بادیان، گشنیز، زیره­سبز و سرو­­کوهی (کد0909) در سال­های مذکور از متمرکزترین بازاربوده اند. بنابراین با توجه به پتانسیل ایران برای گسترش و توسعه صادرات این محصولات، برای فعال سازی آن اقداماتی از جمله: تمرکززدایی بازار، پردازش و بهبود بسته بندی متناسب با ذائقه مصرف کنندگان در بازارهای جهانی و حمایت اقتصادی و سیاسی دولت از صادرکنندگان توصیه می شود.
کلیدواژه مزیت نسبی صادراتی، تمرکز، ساختار بازار، گیاهان دارویی
آدرس دانشگاه پیام نور مرکز تهران, دانشکده مدیریت, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه پیام نور مرکز تهران, دانشکده مدیریت, گروه اقتصاد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved