>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثرات نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران (روش خودرگرسیون توضیحی برداری با رویکرد غیرخطی(  
   
نویسنده گاموری اسماء ,موسوی نعمت اله ,امینی فرد عباس
منبع پژوهش هاي اقتصاد صنعتي - 1400 - دوره : 5 - شماره : 16 - صفحه:95 -110
چکیده    نفت، منبع اصلی انرژی و موتور رشد اقتصادی، یک نهاده ضروری در فرآیند تولید است که با مدرن سازی اقتصاد، مصرف آن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. موضوع مطالعه حاضر، تحلیل نامتقارنی قیمت نفت در ایران است.  در این راستا تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی در دو مدل، با در نظرگرفتن درآمد نفت و بدون آن، با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه‎های توزیعی غیرخطی(nardl) برآورد شده است. نتایج مطالعه برای دوره زمانی 20182000 حاکی از آن است که تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی با احتساب درآمد نفت، نامتقارن ولیکن  بدون درآمد نفت، متقارن بوده است.
کلیدواژه قیمت نفت، رشد اقتصادی، اثرات نامتقارن، روش خودرگرسیون با وقفه‎های توزیعی غیرخطی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, گروه اقتصاد نفت و گاز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, گروه اقتصادکشاورزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, گروه اقتصاد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved