>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه و بررسی جایگاه تبلیغ های دیجیتال و تبلیغ های سنتی در گرافیک محیطی  
   
DOR 20.1001.2.0020193782.1400.1.1.20.8
نویسنده عزیزی فائزه ,حسین نژاد زهرا
منبع وب پژوهي - 1400 - دوره : 7 - هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی - کد همایش: 00201-93782
چکیده    در دهه های اخیر که با رشد فناوری اطلاعات، استفاده از روش های دیجیتال در تبلیغ ها و تولید آثار تبلیغ ها گسترش یافته و هدف این پژوهش مقایسه و بررسی جایگاه تبلیغ های سنتی و دیجیتال در محیطی است و چگونه می توان از مولفه های بصری مستخرج از هنرهای تبلیغ های سنتی و تبلیغ های دیجیتالی، درگرافیک محیطی بهره برد را می پردازد و از این رو، بررسی نمونه های مطالعاتی مقاله حاضر به روش توصیفی _ تحلیلی بوده که با توجه به اطلاعات به دست آمده می توان به این نکته دست یافت که تبلیغ های دیجیتال در گرافیک محیطی موثرترین ابزار برای تاثیر بر الگوهای رفتاری زندگی انسان شهرنشین است .
کلیدواژه تبلیغ های دیجیتال ,تبلیغ های سنتی ,گرافیک محیطی ,ابزار گرافیک ,دیجیتال مارکتینگ
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر, ایران, دانشگاه علم و فرهنگ, ایران
پست الکترونیکی hoseinnezhad@usc.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved