>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه شاخص اچ و میزان فعالیت اعضای هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در شبکه اجتماعی ریسرچ گیت  
   
DOR 20.1001.2.0020193782.1400.1.1.1.9
نویسنده اصنافی امیررضا ,قاسمیان امیر ,ابراهیمی نجمه ,حدادگر سمانه
منبع وب پژوهي - 1400 - دوره : 7 - هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی - کد همایش: 00201-93782
چکیده    هدف پژوهش حاضر، مطالعه میزان فعالیت اعضای هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت بر اساس امتیاز آر جی و نیز مطالعه رابطه بین امتیاز آرجی در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت و شاخص هرش در پایگاه های استنادی اسکوپوس و گوگل اسکالر بود. پژوهش حاضر پیمایشی بوده و برای انجام آن از رویکرد دگرسنجه ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش اعضای هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی فعال در شبکه علمی ریسرچ‌گیت در نظر گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد. تحلیل داده‌ها نیز با آزمون همبستگی اسپیرمن انجام شد. برای این‌کار از نرم‌افزار اکسل استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که اعضای هیئت علمی گروههای روانشناسی و علم اطلاعات و دانش شناسی دارای بشترین میزان فعالیت و حضور در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت هستند. یافته های پژوهش نمایان ساخت که همبستگی مثبت و معناداری میان امتیاز آرجی و اچ ایندکس در پایگاه های استنادی وجود دارد، امتیاز آرجی این قابلیت را داراست که به عنوان ابزاری مکمل یا جایگزین در ارزیابی فعالیت های علمی پژوهشی محققان مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ریسرچ گیت ,شاخص اچ ,دانشگاه شهید بهشتی ,ارزیابی پژوهش
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
پست الکترونیکی samaneh75hadad@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved