>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی اهداف جهت گیری یادگیرندگان در یک محیط مشارکتی پویا  
   
DOR 20.1001.2.9919046224.1399.6.1.5.0
نویسنده نورانی سیده فاطمه ,میرعابدینی شیرین
منبع وب پژوهي - 1399 - دوره : 6 - ششمين کنفرانس بين المللي وب پژوهي - کد همایش: 99190-46224
چکیده    تحلیلِ داده های مربوط به رفتار و تعاملات یادگیرنده در یک محیط آموزشی و کشف ضمنی خصوصیات شخصی یادگیرنده از جمله تحقیقاتی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این روش از آنجا که شناسایی خصوصیات شخصی، در طول زمان و براساس رفتارهای مختلف فرد صورت می گیرد، دقت بالایی به همراه خواهد داشت. در این مقاله با کاوش الگوهای مکرر در اطلاعات مربوط به تغییر/عدم تغییر همگروه، که از یک محیط مشارکتی پویا استخراج شده، برخی اهداف جهت گیری الیوت شناسایی شده است. در این مقاله با بررسی مقادیر پشتیبان 0 و 1 در نتایج الگوهای کشف شده، مشخص شد که یادگیرندگان با اهداف گرایش به عملکرد و گرایش به تسلط کم، حتما یکبار با همگروه های قبلی خود در فعالیتهای آموزشی شرکت داشته اند. استنتایج تحقیق حاضر می تواند در هر سیستم تطبیق پذیر که نیازمند شناسایی اهداف جهت گیری براساس رفتار وی است، مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه جهت گیری هدف ,یادگیری مشارکتی پویا ,کشف الگوهای مکرر
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
پست الکترونیکی sh_mirabedini@pnu.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved