>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین اعتماد سیاسی ایرانیان به‌مثابه سرمایه‌ سیاسی؛ فراتحلیل پژوهش‌های موجود  
   
نویسنده ذوالفقاری اکبر ,جعفری علی آبادی عاطفه
منبع جامعه شناسي سياسي ايران - 1397 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:31 -61
چکیده    زمینه و هدف: اعتماد بنیان بسیاری از تعاملات و کنش‌های روزمره در جوامع انسانی، چه در زمینه‌ ارتباطات میان‌فردی و چه در حوزه‌ ارتباطات اجتماعی، است. اعتماد سیاسی به رابطه‌ مردم و دولت می‌پردازد که یکی از عوامل ضروری برای اداره‌ امور بهتر کشور، رشد و توسعه بیشتر و تامین نیازهای مردم است. پژوهش حاضر قصد دارد با روش فراتحلیل به این پرسش پاسخ دهد که درمجموع چه متغیرهایی بر اعتماد سیاسی اثرگذار است و به چه میزان آن را تبیین کرده‌اند. روش: سازوکار اجرای پژوهش فراتحلیل کمی است. هدف این روش، انسجام‌بخشی، مرور نظام‌مند و یکدست‌سازی مطالعات صورت‌گرفته در یک حوزه‌ معین پژوهشی است. جامعه‌ آماری آن 18 پژوهش که 13 نمونه سند پژوهشی با هدف ترکیب و شناسایی میزان تاثیر آن انتخاب شدند. یافته‌ها: یافته‌های تحلیلی پژوهش حاکی از این است که اعتماد سیاسی به‌عنوان متغیر وابسته‌ اصلی اثرپذیر از حکمرانی (0.290= effect size)، عدالت (0.321= effect size)، سرمایه‌ اجتماعی (0.378= effect size)، دین‌داری (0.435= effect size)، رضایت اجتماعی (0.212= effect size)، سرمایه‌ سیاسی (0.263= effect size)، آنومی (0.288= effect size)، تبعیض (0.375= effect size)، امنیت (0.347= effect size) و شبکه‌ اجتماعی (0.311= effect size) بوده و درمجموع، متغیرهای فوق توانسته‌اند 0.327 =effect size، 8.481= z و 0.004= sig از اعتماد سیاسی را تبیین کند. نتیجه: نتایج تحقیق نشان می‌دهد اعتماد سیاسی به میزان بسیار زیادی فاصله‌ اجتماعی میان نهادهای حکومتی و شهروندان را کاهش داده و ارتباط بسیار موثری در روابط بین مردم، حکومت، نهادها و گروه‌های واسطه بین مردم و حکومت دارد. بر اساس نتایج پژوهش، وضعیت اعتماد سیاسی در حد متوسط بوده و به‌این‌ترتیب، اعتماد سیاسی در سطح بالا (32 درصد)، متوسط (38 درصد) و پایین (30 درصد) است.
کلیدواژه اعتماد سیاسی، سرمایه‌ سیاسی، حکمرانی خوب، دین‌داری، عدالت اجتماعی
آدرس دانشگاه پیام نور مرکز تهران, دانشکده علوم اجتماعی, گروه علوم سیاسی, ایران, دانشگاه کاشان, ایران
پست الکترونیکی atefe.jafari1374@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved