>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر هویت شهروندی زنان شهر اصفهان  
   
نویسنده صدرارحامی نفیسه ,حمیدیان اکرم
منبع جامعه شناسي سياسي ايران - 1398 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:95 -116
چکیده    هویت شهروندی شامل مجموعه‌ای از ارزش‌ها، نگرش‌ها و قوانین بنیادین مشترک است که دربردارنده‌ احساس تعلق، تعهد و احترام به میراث مشترک، همچنین تشخیص حقوق و تکالیف شهروندی است. دراین‌راستا، پژوهش حاضر رابطه‌ قانون‌گرایی، مسئولیت‌پذیری، هویت‌های سه‌گانه و آموزش شهروندی را با هویت شهروندی زنان شهر اصفهان با استفاده از مدل‌سازی معادله‌ ساختاری بررسی می‌کند. روش پژوهش کمی و از نوع پیمایش و جامعه‌ آماری پژوهش شامل تمام زنان 1559ساله‌ ساکن شهر اصفهان است. نتایج حاصل از مدل‌سازی معادله‌ ساختاری نشان داد که در ارتباط با چهار متغیر قانون‌گرایی، مسئولیت‌پذیری، هویت‌های سه‌گانه و آموزش شهروندی هرکدام از شاخص‌ها از قدرت تبیین‌کنندگی بالایی برخوردار بوده ‌است و از بین این متغیرها، آموزش شهروندی بیشترین اثر را بر هویت شهروندی با ضریب 81/. دارد و بعدازآن نیز اثر سطح مسئولیت‌پذیری با ضریب 69/. قرار دارد. هر چهار متغیر قانون‌گرایی، مسئولیت‌پذیری، هویت‌های سه‌گانه و آموزش شهروندی بر هویت شهروندی اثر مستقیم و معنادار است
کلیدواژه هویت شهروندی، قانون‌گرایی، مسئولیت‌پذیری، آگاهی شهروندی
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
پست الکترونیکی hamidian@pnu.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved