>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی صوری دوگان‌ساخت‌ها درگویش لری دهلرانی  
   
نویسنده افشار طاهره ,روحی علی
منبع زبان شناسي گويش هاي ايراني - 1399 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:29 -55
چکیده    در این پژوهش، ساختار صوری دوگان‌ساخت‌‌ها در گویش لری دهلرانی با بهره گرفتن از تقسیم‌‌بندی شقاقی(1379) از فرایند تکرار، از بُعد صوری، مورد بررسی قرارگرفت. طبقه‌‌بندی صوری به تبعیت از تقسیم بندی شقاقی از فرایند تکرار، به تفکیک، شامل دوگان‌‌سازی کامل و دو‌‌گان‌‌سازی ناقص و انواع آنها یعنی دوگان‌‌سازی کامل محض و دوگان‌‌سازی کامل افزوده و دو‌‌گان‌‌سازی ناقص پیشوندی و دو‌‌گان‌‌سازی ناقص پسوندی می‌باشد. ابتدا دوگان‌‌ساخت‌‌های گویش لری دهلرانی که بالغ بر 523 مورد بودند، در جداولی مجزا آورده شد و فراوانی آن‌‌ها تعیین گردید. سپس اطلاعات جمع‌‌آوری‌‌شده، مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید تا بدین ترتیب، ساختار دوگان‌‌ساخت در گویش لری دهلرانی به‌‌عنوان یکی از گویش‌‌های جنوب غرب ایران، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی‌‌ها نشان داد که گویش لری دهلرانی، از انواع ساختارهای طبقه بندی شده در تقسیم‌‌بندی شقاقی(1379)، برای تولید واژگان دوگان‌‌ساخت‌‌ استفاده می کند، و دوگان‌‌ساخت‌‌ها در این گویش، ساخت‌‌هایی تصویرگونه‌‌اند اما میزان فراوانی آنها یکسان نمی‌‌باشند، بدین ترتیب که «دوگان‌ساخت‌های ناقص پسوندی» با فراوانی 148 مورد برابر با تقریباً 28% و «دوگان‌ساخت‌های پیشوندی» با فراوانی 5 مورد برابر با تقریباً 1% کل دوگان‌ساخت‌ها در حوزه‌های تحلیل صوری به ترتیب دارای بیش‌ترین و کم‌ترین میزان کاربرد در گویش لری دهلرانی بودند.
کلیدواژه دوگان‌‌ساخت، پایه، جزء مکرر، ساخت صوری، گویش لری دهلرانی
آدرس دانشگاه ایلام, ایران, دانشگاه ایلام, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved