>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی دستگاه واجی گویش لکی کوهدشت  
   
نویسنده گراوند رامیه ,کریمی دوستان غلامحسین ,غلامی وحید ,ورزنده امید
منبع زبان شناسي گويش هاي ايراني - 1399 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:295 -314
چکیده    پژوهش حاضر به بررسی و توصیف همخوان ها، واکه ها، ساختمان هجا و خوشه های همخوانی گویش لکی کوهدشت می پردازد. روش پژوهش به صورت توصیفیتحلیلی است. گردآوری داده های مورد مطالعه در این پژوهش به صورت میدانی با ضبط گفتار گویشورانی با محدوده سنی بین 30 70 سال و با استفاده از منابع مکتوب و دانش زبانی یکی از نگارندگان صورت گرفته است که گویشور بومی است،. داده های این تحقیق براساس الفبای آوانویسی بین المللی ipa آوانگاری شده اند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که دستگاه واجی این گویش دارای 27 همخوان است. فهرست واکه ای این گویش متشکل از 9 واکه ساده و شش واکه مرکب از منظر آواشناسی است. ساختمان هجا در این گویش به صورت c (c)v(c)(c) است، همچنین خوشۀ بیش از دو همخوان چه در جایگاه آغازی و چه در جایگاه پایانی هجا در این گویش وجود ندارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در این گویش و در ساخت های هجایی با یک همخوان در آغازه، همخوان های /l,ŋ,r/ نمی توانند در آغازه هجا قرار بگیرند و در ساخت های هجایی با دو همخوان در آغازه، همخوان دوم فقط می تواند  /w/یا /y/ باشد و هیچ همخوان دیگری نمی تواند باشد.
کلیدواژه گویش لکی، همخوان، واکه، ساختمان هجا، خوشۀ همخوانی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامیواحد سنندج, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, ایران, دانشگاه آزاد اسلامیواحد سنندج, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved