>
Fa   |   Ar   |   En
   Jalda'S Interview With Professor Jean-Marc Dewaele  
   
نویسنده Dewaele Jean-Marc ,Amini Davoud
منبع Journal Of Applied Linguistics And Applied Literature: Dynamics And Advances - 2022 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:3 -12
  
آدرس , France, Azarbaijan Shahid Madani University, Faculty Of Literature And Humanities, Department Of English, Iran
پست الکترونیکی davoudamini2014@gmail.com;d.amini@azaruniv.ac.ir
 
   مصاحبه با پروفسور ژان-مارک دوال  
   
Authors امینیی دکتر داود ,دوال پروفسور ژان-مارک
Abstract    پروفسور ژانمارک دوال استاد زبانشناسی کاربردی و چندزبانگی در گروه زبان، فرهنگ و زبانشناسی کاربردی دانشگاه بیربک لندن می باشد. حوزۀ پژوهشی اییشان مشتمل بر نقش تفاوت های فردی در ابعاد روانشناختی زبان، جامعه شناختی زبان، منظورشناختی، روانشناختی و هیجانی فراگیری زبان دوم و چندزبانگی است. حوزۀ خاص مطالعات ایشان ارتباط بین زبانشناسی کاربردی و روانشناسی است و آثار متعددی در باب هیجان ها در چندزبانه ها و نیز لذت و اضطراب در فراگیریی زبان خارجی به رشتۀ تحریر درآمورده اند که بیش از 300 مقاله، هفت کتاب و هفت شمارۀ ویژه از نشریات تخصصی را شامل می شود.  کتاب «هیجان در چند زبانه ها»(2010) از جمله آثار ارزشمند اوست. در این مصاحبه پروفسور دوال به پرسش های دکتر داود امینی عضو هیأت علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه شهید مدنی در خصوص نقش هیجان ها در یادگیری زبان خارجی پاسخ گفته اند.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved