>
Fa   |   Ar   |   En
   Book Review: Teaching and Researching Writing (3rd Edition) By Ken Hyland: Routledge, 2016, Pp. Xiv, 300  
   
نویسنده Kuhi Davud
منبع Journal Of Applied Linguistics And Applied Literature: Dynamics And Advances - 2017 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:99 -101
  
آدرس Islamic Azad University, Maragheh Branch, Department Of English, Iran
پست الکترونیکی davudkuhi@yahoo.com
 
   معرفی کتاب: آموزش و پژوهش مهارت نوشتن (ویراست سوم)  
   
Authors
Abstract    هدف اصلی مطالعه حاضر که در راستای برنامه های آموزش زبان انگلیسی با اهداف ویژه در ایران است پر کردن شکاف بین دانش درک عمومی زبان دانش آموزان و توانایی آنها در خواندن متنهای تخصصی ومنظم است. هدف این مطالعه، بررسی نیازهای حاضر و آینده مهارت خواندنِ (درک مطلب) دانشجویان زبان فارسی دانشگاه یاسوج با روش ترکیبی (کمی و کیفی) در دروس زبان تخصصی است. این مطالعه که در آن ۳۰ دانشجوی لیسانس– که دروس زبان تخصصی را پاس کرده بودند –به همراه ۱۰ دانشجوی فارغ التحصیل ودو مدرس زبان تخصصی همرشته ای ودو مدرس زبان تخصص رشته زبان انگلیسی شرکت کردند، برپایه روش ترکیبی با استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه بود. نتایج حاکی ازآن بود که مرور اجمالی کلمتن، استفاده ازدیکشنری های دوزبانه، بررسی عنوانها و زیرعنوانها، دانش کلمات تخصصی ادبیات انگلیسی، حدس معنای کلمات، وگرفتن ایده اصلی متن به عنوان مهارتهای مهم یا خیلی مهم به حساب می آیند. بهعلاوه، نتایج نشان داد که سطح زبان عمومی دانشجویان به طور کلی پایین است. دانشجویان لیسانس بر این باور بودند که آنه ابیشتر به دانش عمومی زبان نیازمندند تا دانش زبان تخصصی. دستاوردهای این مطالعه میتواند برای بهبود وضعیت درسهای درک مطلب زبان تخصصی رشته زبان وادبیات فارسی به کار گرفته شوند.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved