>
Fa   |   Ar   |   En
   Book Review: Ellen J. Langer, the Power of Mindful Learning. Reading: De Capo Lifelong Press, 2016. Isbn: 0738219088, 192 Pages  
   
نویسنده Toosi Atoosa ,Teimourtash Mojtaba
منبع Journal Of Applied Linguistics And Applied Literature: Dynamics And Advances - 2018 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:179 -182
  
آدرس Islamic Azad University, Islamshahr Branch, English Department, Iran, Islamic Azad University, Science And Research Branch, Iran
پست الکترونیکی mojtabateirmourtasy@gmail.com
 
   معرفی کتاب: نیروی یادگیری متفکرانه  
   
Authors
Abstract    در گذشته برای یادگیری هر مهارتی، از جمله مهارت زبانی، بهترین روش تکرار و تمرین مداوم و بیش از حد بود. اما با این روش فرد فقط مهارت تکرار بدون فکر یک عمل و یا ادای یک جمله را به دست می آورد. اکنون روش یادگیری در لحظه (Mindful Learning) در یادگیری زبان دوم و تدریس آن بسیار کاربرد دارد. بر اساس این روش، زبان آموز باید توانایی های خود را بشناسد، تفکر و جستجو کند تا از جنبه های مختلف به فرآیند آموزش بنگرد، راههای گوناگون یادگیری را پیدا کند و بهترین آن را برای هر مکان و زمان خاص استفاده کند. بنا به گفته لنگر (2016) هدف اصلی این روش این است که استعدادهای نهفته زبان آموزان را برای یادگیری &چگونه یادگرفتن& شکوفا کند.  لنگر در کتاب خود با نام &قدرت یادگیری در لحظه& (The Power of Mindful Learning) روشهای متداول زبان آموزی را به چالش میکشد، روشهایی که طی سالها بدون بحث و بررسی مجدد به عنوان اصل پذیرفته شده ولی درعمل آن طور که تصور میرود مفید نیست. او در هر یک از هفت فصل کتاب خود جنبه جدیدی از یادگیری را مورد بحث قرار می دهد.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved