>
Fa   |   Ar   |   En
   بیش ارزش گذاری سهام بر هزینه بدهی شرکت‌ها با در نظر گرفتن متغیر تعدیل گر عدم ‌تقارن‌ اطلاعاتی  
   
نویسنده مومنی علی رضا ,صالحی علی اصغر ,نورعلی زاده اصل ندا سادات
منبع حسابداري و منافع اجتماعي - 1399 - دوره : 10 - شماره : 2 - صفحه:91 -112
چکیده    شرکت‌ها برای تامین‌مالی پروژه‌های خود نیاز به جذب وجوه دارند که از طریق بازارسرمایه، استقراض، دریافت وام و یا انتشار ا‌‌وراق مشارکت انجام می‌شود. شرکت‌ها برای جلب سرمایه مورد نیاز خود به ایجاد بدهی می‌پردازند که بابت دریافت آن قرض‌دهندگان یا تسهیلات‌دهندگان باید به شرکت اعتماد داشته و از بازپرداخت وجه خود مطمئن باشند. بنابراین، این امر موجب ایجاد ا‌نگیزه در مدیران می‌گردد تا سهامشان را بیشتر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری نمایند، اما از آنجایی که بستانکاران ناظر بر شرکت‌های قرض‌گیرنده هستند، می‌توانند وجود بیش‌ارزش‌گذاری‌ را تشخیص دهند و بهره را برای شرکت‌های بیش‌ارزش‌گذاری شده افزایش دهند. با توجه به موارد گفته شده هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه‌ بین بیش‌ارزش‌گذاری و هزینه بدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه‌ آماری این پژوهش 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391 تا 1396 است. به منظور یافتن پاسخ سوالات تحقیق از روش داده‌های ترکیبی بهره گرفته شده است. همچنین، برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و استخراج نتایج پژوهش، از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج به ‌دست ‌آمده از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که بیش‌ارزش‌گذاری باعث افزایش هزینه بدهی شرکت می‌شود، اما عدم‌تقارن‌اطلاعاتی این رابطه را تشدید نمی‌کند.
کلیدواژه بیش ارزش گذاری، هزینه بدهی، عدم‌تقارن‌اطلاعاتی
آدرس دانشگاه پیام نور مرکز تهران, ایران, دانشگاه پیام نور مرکز تهران, ایران, دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب, ایران
پست الکترونیکی neda.nooralizadeh@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved