>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر تمرکز بازار حسابرسی بر دوره تصدی حسابرس و تاخیر گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده شفعتی مرتضی ,امینیان ابوالفضل ,پاکدامن حسن
منبع حسابداري و منافع اجتماعي - 1399 - دوره : 10 - شماره : 2 - صفحه:63 -89
چکیده    تغییرات بازارهای سرمایه در طی سال‌های اخیر باعث افزایش نقش محوری حسابرسان در حیطه‌های تصمیم‌سازی شده است. بنابراین، شناخت و شفافیت بیشتر ماهیت عملکردی و خدمات قابل ارائه  موسسات حسابرسی و هزینه‌های آنها، به‌عنوان یک موضوع و شاخه جدیدی از کارآمدی بازارهای سرمایه، امروز در جهان مطرح است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تمرکز بازار حسابرسی بر تداوم انتخاب حسابرسی و تاخیر گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش 92 شرکت در دوره زمانی 1391 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور سنجش تمرکز بازار حسابرسی از  معیار فشار رقابتی استفاده شد و برای سنجش دوره تصدی، تعداد سال‌های انباشته از زمانی که حسابرس فعالیت خود را برای اولین سال در واحد مورد رسیدگی آغاز کرده است، استفاده شد. همچنین، برای سنجش تاخیر گزارش حسابرسی از لگاریتم طبیعی فاصله بین پایان سال مالی تا تاریخ امضای گزارش حسابرسی استفاده شد. پژوهش در قالب دو فرضیه از طریق رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که تمرکز بازار حسابرسی بر تاخیر گزارش حسابرسی و دوره تصدی حسابرس، تاثیر منفی و معنی‌داری دارد.
کلیدواژه تمرکز بازار حسابرسی، دوره تصدی حسابرسی، تاخیر گزارش حسابرسی
آدرس دانشگاه پیام نور مرکز تهران, دانشکده حسابداری و مدیریت, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه پیام نور مرکز تهران, دانشکده حسابداری و مدیریت, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان, ایران
پست الکترونیکی h6_pakdaman@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved