>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(Xbrl) بربهبود کیفیت گزارشگری مالی ، افزایش شفافیت اطلاعات مالی وکاهش عدم تقارن اطلاعاتی  
   
نویسنده محمدی جمال ,خوزین علی
منبع حسابداري و منافع اجتماعي - 1396 - دوره : 7 - شماره : 3 - صفحه:41 -60
چکیده    چکیده زبان نوین گزارشگری مالی در عصر جدید، زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر است. این زبان بعنوان ابزاری قدرتمند، کارائی و اثربخشی فرآیند گزارشگری مالی را تسهیل، و فرآیند تحصیل اطلاعات و شفافیت در افشا را بهبود می‌بخشد. بنابراین پژوهش حاضر به، بررسی نقش پیاده‌سازی زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر (xbrl) بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی، افزایش شفافیت اطلاعات مالی وکاهش عدم تقارن اطلاعاتی، می‌پردازد. تحقیق از نوع کاربردی، روش تحقیق تحلیلی پیمایشی و جامعه آماری، حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستندکه به منظور کسب دیدگاه‌های آنان پرسشنامه‌ای برای سه فرضیه، و 21 سئوال طراحی شد و به‌صورت تصادفی میان 165نفر از اعضای جامعه، در سال 1395توزیع گردید و در نهایت 150 پرسشنامه توسط اعضای نمونه تکمیل وجمع‌آوری شد و با استفاده از روش‌های آماری (آزمون دو جمله‌ای و آزمون t) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج پژوهش، فرضیه‌های تحقیق را تایید نمود و نشان دادکه پیاده‌سازی زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر (xbrl) باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی، ارتقای شفافیت اطلاعات مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود .
کلیدواژه واژه های کلیدی : زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (Xbrl)، بهبود کیفیت ، شفافیت اطلاعات، تقارن اطلاعاتی، گزارشگری مالی
آدرس دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول, گروه حسابداری, ایران
پست الکترونیکی khozain@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved