>
Fa   |   Ar   |   En
   کیفیت آموزش و اعتباربخشی در دانشکده‌های کسب وکار و رشته‌ی حسابداری  
   
نویسنده رضایی مهدی
منبع حسابداري و منافع اجتماعي - 1396 - دوره : 7 - شماره : 3 - صفحه:133 -153
چکیده    کیفیت آموزش و اطمینان از آن همواره یکی از دغدغه‌های اساسی در فرآیند آموزش بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تشریح و تعریف کیفیت آموزش یکی از فرآیندهای مهم در اطمینان بخشی کیفیت یعنی اعتباربخشی تبیین شود و در ادامه با تمرکز بر دانشکده‌های کسب و کار و مشخصا رشته‌ی حسابداری فرآیند اعتباربخشی و نهاد‌های فعال در زمینه‌ی اعتباربخشی در سطح بین‌المللی مورد بحث قرار گیرد. در سطح بین‌المللی، انجمن پیشرفت دانشگاهی مدارس کسب و کار در ایالات متحده امریکا و بنیاد اروپایی برای توسعه مدیریت دو نهادی هستند که اعتباربخشی را برای دانشکده‌های کسب و کار و رشته‌ی حسابداری انجام می‌دهند. استاندارها و معیارهای ارزیابی به عنوان عاملی کلیدی در این فرآیند هم برای دانشکده‌های متقاضی گواهی و هم برای نهاد‌های اعتبارسنج مدنظر قرار می‌گیرند. از این رو در ادامه نکات کلیدی استانداردهای این دو نهاد مورد بحث قرار گرفته است. این بررسی نشان می‌دهد که تمرکز بر راهبرد و تهیه و تدوین آن، توجه به محیط کسب و کار و ارتباطات با شرکت‌ها و آموزش عملی، مدیریت مناسب منابع،تلفیق مناسب تئوری‌ها، پژوهش و رویه‌های مناسب عملی در آموزش و رعایت اخلاق از جمله موارد کلیدی مورد اشاره دو استاندارد بوده است و بین‌المللی‌سازی دانشکده موضوعی است که در در استانداردهای بنیاد اروپایی برای توسعه مدیریت بیشتر از انجمن پیشرفت دانشگاهی مدارس کسب و کار مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.
کلیدواژه کیفیت آموزش، اعتباربخشی، استانداردها اعتباربخشی، رشته‌ی حسابداری
آدرس دانشگاه خلیج‌فارس, ایران
پست الکترونیکی m.rezaeimehdi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved