>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل شخصیت فرهاد در منظومۀ «خسرو و شیرین» نظامی بر اساس نظریۀ عشق «اریک فروم»  
   
نویسنده اسداللهی خدابخش ,قاسمی زاده حسین
منبع پژوهش هاي بين رشته اي ادبي - 1399 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:1 -20
چکیده    خسرو و شیرین یکی از آثار مهم نظامی گنجوی در حوزۀ ادبیات غنایی است. نظامی در این منظومه، یکی از مهم‌ترین داستان‌های عاشقانۀ قبل از اسلام را به تصویر کشیده است. در این پژوهش با بهره‌گیری از ابزار کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی تحلیلی و استفاده از نظریۀ عشق اریک فروم که نظریه‌ای روانشناختی است، شخصیت فرهاد بررسی و تحلیل شده است. این پژوهش بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که فرهاد از دیدگاه روانشناسی اریک فروم، شرایط عاشقی راستین را داراست یا نه. حاصل مطالعه نشان می‌دهد که فرهاد در خسرو و شیرین، عاشقی راستین است که در راه عشق، سختی‌های بسیاری را به جان می‌خرد و از خصایصی چون: استغنا، مهربانی، احساس مسئولیت، احترام و معرفت که از مهم‌ترین خصایص عشق در نظریۀ عشق اریک فروم هستند، به طور کامل برخوردار است. هم‌چنین، فرهاد، صفات مورد نظر برای رسیدن به عشق را در وجود خود دارد و او در راه رسیدن به مقصود، فردی واقع‌گرا، مومن و فعال است. بر این اساس، فرهاد از نظرگاه روانشناختی فروم، تمام خصایص و صفات یک عاشق واقعی را در وجود خود دارد و کیفیت حضور او در داستان و وقایعی که روی می‌دهد، گواهی بر این ادعاست.
کلیدواژه خسرو شیرین، نظامی، شخصیت فرهاد، اریک فروم، نظریۀ عشق
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران
پست الکترونیکی hosseinqasemizadeh1373@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved