>
Fa   |   Ar   |   En
   گذار سوژه از چهارچوب‌های ایدئولوژیک در رمان آتش بدون دود  
   
نویسنده ابراهیمی مهدیه ,کاسی فاطمه
منبع پژوهش هاي بين رشته اي ادبي - 1399 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:21 -39
چکیده    نادر ابراهیمی در رمان «آتش بدون دود» که یکی از بلندترین رمان‌های معاصر است، به معرفی بسیاری از مولفه‌های فرهنگی مردم ترکمن صحرا از قبیل آداب و رسوم، باورها و اعتقادات و.. پرداخته است. در این پژوهش تلاش شد، تا حد ممکن به روش تحلیلی توصیفی، ویژگی‌های فرهنگی «آتش بدون دود» استخراج شود و مورد بررسی قرار گیرد. پس از انجام این پژوهش، چرایی بسیاری از رفتارها و سخنان شخصیت‌های رمان با توجه به اثرپذیری از ایدئولوژی و هژمونی حاکم، مشخص شد. در این رمان افکار و ایدئولوژی‌های مذهبی یا دارای رنگ و بوی مذهب، به شدت بر فرهنگ و اندیشه و اعمال جامعۀ ترکمن این رمان اثرگذار است و نحوۀ تصمیم‌گیری و عمل افراد را مدیریت می‌نماید. بخش «ناهمسویی با ایدئولوژی حاکم» خود به دوقسمت: گذارسوژه از ایدئولوژی قومی و گذارسوژه از ایدئولوژی حکومتی تقسیم شده است. نتیجه‌ای که با بررسی این موارد حاصل شد این است که؛ عامل آموزش و ترویج علم و آگاهی و ایجاد ارتباط با سایر اقوام و اندیشه‌های نو، می‌تواند موجبات برهم خوردن ویا حتی محو شدن ایدئولوژی‌ها و هنجارهای حاکم و تثبیت‌شدۀ اجتماعی را فراهم آورد.
کلیدواژه رمان، نادر ابراهیمی، آتش بدون دود، ایدئولوژی، آلتوسر
آدرس دانشگاه پیام نور گیلان, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران, دانشگاه پیام نور گیلان, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران
پست الکترونیکی fateme.casi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved