>
Fa   |   Ar   |   En
   همبستگی بین بهزیستی ذهنی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین   
   
نویسنده شاه‌سیاه مرضیه ,بهرامی فاطمه ,محبی سیامک ,تبرایی یاسر
منبع مجله دانشگاه علوم پزشكي قم - 1390 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:61 -67
چکیده    زمینه و هدف: مهم‌ترین علل اختلافات زناشویی، انتظارات زن و شوهر از نقش یکدیگر در خانواده است. زن و شوهر با پیش‌فرض‌ها و تعصبات گوناگونی درباره موضوعات عاطفی و فعالیت‌های زندگی تن به ازدواج می‌دهند که این موضوعات عاطفی و رضایت، همگی زیرمجموعه بهزیستی ذهنی است. هدف این مطالعه، تعیین همبستگی بهزیستی ذهن و کیفیت زناشویی در زوجین می‌باشد.روش بررسی: این مطالعه به‌صورت توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. تعداد 50 زوج (100نفر) از شهر سیرجان در سال 1387 به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از بین مراجعین مراکز بهداشتی- درمانی شهری انتخاب و بررسی شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق مقیاس استاندارد وضعیت زناشویی glombok)- (rast جهت سنجش کیفیت زناشویی، مقیاس پاناسpanas) ) برای سنجش عاطفه مثبت و منفی و پرسشنامه استاندارد رضایت از زندگیdiner (سال 1985) جهت ارزیابی بهزیستی ذهنی، جمع‌آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری همبستگی و رگرسیون صورت گرفت (05/0p < ).یافته‌ها: در این بررسی، بین کیفیت زناشویی و رضایت از زندگی به میزان 435/0 (001/0 > p‌)، کیفیت زناشویی و عاطفه مثبت به میزان 322/0 (05/0 > p)، رضایت از زندگی و عاطفه مثبت به میزان 754/0 (001/0 > p)، همبستگی مثبت وجود داشت، ولی بین عاطفه مثبت و منفی به میزان 205/0- (05/0 > p)، کیفیت زناشویی و عاطفه منفی به میزان 036/0- (05/0 > p)، همبستگی منفی بود.نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های مذکور، تقویت بهزیستی ذهنی زوجین به‌عنوان یکی از روش‌های مناسب برای بهبود و ارتقای رضایت زناشویی و کیفیت زناشویی زوجین مورد مطالعه، پیشنهاد می‌شود.
کلیدواژه بهداشت روانی ,کیفیت زندگی ,ویژگی‌های خانوادگی ,Mental Health ,Quality Of Life ,Family Characteriestics
آدرس
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved