>
Fa   |   Ar   |   En
   حرکت   
سال:1387 - دوره: - شماره:35


  tick  استفاده از تکرار وزنه های سبک تا سرحد خستگی برای برآورد یک تکرار بیشینه در حرکت پرس سینه - صفحه:171-185

  tick  برآورد و مقایسه حداکثر نبض اکسیژن در نوجوانان پسر - صفحه:69-87

  tick  بررسی تطبیقی نقش عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران و استرالیا - صفحه:99-115

  tick  بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران ادارات تربیت بدنی استان های آذربایجان شرقی و غربی - صفحه:143-158

  tick  بررسی شیوع آسیب های ورزشی و علل مرتبط با آن در دانش آموزان ورزشکار دختر - صفحه:117-128

  tick  بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس سخت کوشی - صفحه:31-46

  tick  تاثیر آلودگی صوتی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف حافظه فضایی در بافت تمرین آزمون همسان و غیرهمسان در موش های نر بالغ - صفحه:159-170

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین یوگا و هوازی بر افسردگی زنان غیرورزشکار بالای 40 سال صنعت نفت اهواز - صفحه:5-20

  tick  توصیف عملکرد مهارتی کشتی گیران نخبه فرنگی جوانان و بزرگسالان - صفحه:21-30

  tick  رابطه میان پست بازیکنان فوتبال و آسیب های آنان - صفحه:89-98

  tick  مدل سازی آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور - صفحه:47-67

  tick  مقایسه دو روش وزنه تمرینی (هرمی و آکسفوردی) بر افزایش قدرت عضلات سینه ای ورزشکاران مبتدی - صفحه:129-141
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved