>
Fa   |   Ar   |   En
   حرکت   
سال:1387 - دوره: - شماره:36


  tick  ارتباط آمادکی قلبی و عروقی سطوح استراحتی Crp و لیپیدهای پلاسما در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار - صفحه:151-164

  tick  بررسی انگیزش شغلی دبیران تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ - صفحه:57-71

  tick  بررسی سینماتیک حرکت حمله در شمشیربازی با استفاده از روش استریوفتوگرامتری - صفحه:73-86

  tick  بررسی موانع درون سازمانی بازاریابی موسسه های ورزشی ایران - صفحه:129-150

  tick  تاثیر تکلیف ثانویه حرکتی و تمرین مسدود در مقابل تمرین تصادفی وثابت بر اکتساب و یادداری مهارت تیراندازی با اسلحه بادی و آزمون فرضیه مبسوط سازی شناختی - صفحه:87-106

  tick  تاثیر تمرین متغیر بر عملکرد یادداری و انتقال پاس بغل پای فوتبال - صفحه:165-179

  tick  تاثیر دشواری تکلیف و دستورالعمل کانون توجه بر اجرای تکلیف تعادلی - صفحه:23-37

  tick  تاثیر یک جلسه دو استقامتی تا حد واماندگی در محیط با دمای متفاوت بر پاسخ Hsp72 زنان جوان فعال - صفحه:39-55

  tick  تاثیر یک و دو جلسه تمرین ترکیبی استقامتی - مقاومتی بر توزیع مجدد زیرگروههای لکوسیتی خون مردان ورزشکار - صفحه:107-128

  tick  تبیین جامع وضعیت ساختاری و فرایندی کانونهای ورزشی دانش آموزان و مقایسه آن با برخی کشورهای منتخب - صفحه:193-212

  tick  شیوع و علل آسیب های زانو در فوتبالیستهای مرد حرفه ای ایران - صفحه:5-21

  tick  پیش بینی آسیب دیدگی ورزشکاران باتوجه به عوامل روان شناختی - صفحه:181-192
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved