>
Fa   |   Ar   |   En
   حرکت   
سال:1387 - دوره: - شماره:37


  tick  بررسی ارتباط بین خصوصیات دموگرافیک شرکت کنندگان رقابت های ورزشی و علاقه مندی آنها برای گردشگری مقصد در آینده - صفحه:93-112

  tick  بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی (مطالعه موردی شهروندان 15-29 ساله شهر بابل) - صفحه:131-153

  tick  بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی مشتریان استخرهای سرپوشیده خصوصی - صفحه:49-58

  tick  بررسی وضعیت توسعه رفتار اخلاقی در ورزش قهرمانی کشور و ارائه راهکار - صفحه:171-191

  tick  تاثیر تکالیف داخلی با دورةهای زمانی مختلف بر افت گرم کردن در سرویس والیبال - صفحه:33-47

  tick  تاثیر تمرین تداومی منظم و بی تمرینی متعاقب آن بر عامل نشانگر بیماری های عروق کرونر - صفحه:113-129

  tick  تاثیر مصرف مکمل گلوتامین بر سیستم ایمنی دانشجویان دختر ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز - صفحه:155-169

  tick  تاثیر مصرف ناپروکسن بر شدت درد ادراک شده و تغییرات سطح آنزیم کراتین کیناز متعاقب تمرینات اکسنتریک

  tick  تعیین ارتباط توان هوازی بیشینه با برخی عوامل خطرزای بیماری قلبی کرونری در دانشجویان پسر - صفحه:19-32

  tick  رابطه آموزش های ضمن خدمت با خودکارامدی معلمان تربیت بدنی - صفحه:193-204

  tick  رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد مدیران تربیت بدنی سازمان های استان مرکزی - صفحه:5-18

  tick  مقایسه متغیرهای عملکرد حرکتی و مهارت های حرکتی بین دانش آموزان دختر و پسر 16- 11 ساله جنوب تهران - صفحه:59-75
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved