>
Fa   |   Ar   |   En
   حرکت   
سال:1386 - دوره: - شماره:32


  tick  اثر آرایش تمرین بر اکتساب، یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر - صفحه:49-66

  tick  بررسی تاثیر پروتکل های گرم کردن کششی متفاوت بر عملکرد دو سرعت 20 متر فوتبالیست های تمرین کرده - صفحه:187-200

  tick  بررسی تغییرات فعالیت Emg عضله مخالف حین عمل عضله موافق متعاقب تمرین های قدرتی - صفحه:67-84

  tick  بررسی وضعیت ورزش ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع توسعه منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک کشور - صفحه:97-116

  tick  تاثیر تمرین مشاهده ای بر یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون با تاکید بر نقش میانجی گری خودکارامدی - صفحه:117-132

  tick  تاثیر زمان تمرین ( صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولین های سرم و پاسخ هورمون های کورتیزول و تستوسترون دانشجویان مرد ورزشکار - صفحه:37-48

  tick  تاملی جامعه شناسانه بر تجاری شدن ورزش - صفحه:161-186

  tick  رابطه هوش عاطفی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های کشور و ارائه الگو - صفحه:201-216

  tick  طراحی و تبیین معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی شنا، شیرجه و واترپلو از دیدگاه مربیان این رشته - صفحه:19-36

  tick  مقایسه اثربخشی دو روش تصویرسازی ذهنی و تن آرامی بر افزایش خودکارامدی و عملکرد ورزشی تکواندوکاران - صفحه:5-18

  tick  مقایسه خودکارامدی و تحمل ابهام در ورزشکاران گروهی و انفرادی با افراد غیرورزشکار - صفحه:85-96

  tick  هنجار نیمرخ حالات خلقی معلمان مرد تربیت بدنی - صفحه:133-160
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved