>
Fa   |   Ar   |   En
   حرکت   
سال:1385 - دوره: - شماره:27


  tick  ارتباط بین جهت گیری هدفی، فضای ادراک شده انگیزشی و منابع کسب اعتماد به نفس در والیبالیست های شرکت کننده در سوپر لیگ کشور - صفحه:117-128

  tick  ارتباط میزان هزینه انرژی (فعالیت بدنی)، آمادگی هوازی و عوامل خطرزای کرونر قلب در دانشجویان پسر غیرورزشکار - صفحه:73-87

  tick  بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ژاپن - صفحه:55-71

  tick  بررسی فراتحلیل تعامل رشد حرکتی و اجتماعی - صفحه:153-171

  tick  بررسی میزان اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران با تاکید بر تربیت بدنی - صفحه:103-116

  tick  تاثیر مصرف مکمل های گلوتامین و کراتین بر عملکرد ورزشی کشتی گیران نخبه پس از یک دوره کاهش وزن حاد - صفحه:173-188

  tick  تحلیلی بر شیوه های مختلف تمرین ذهنی در اکتساب، یادداری و انتقال مهارت حرکتی - صفحه:89-101

  tick  تمرینات قدرتی با عضو برتر و تاثیر آن بر عضو غیربرتر در اندام تحتانی - صفحه:129-136

  tick  خصوصی سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی در کشور - صفحه:19-31

  tick  رابطه انگیزه و بهره وری نیروی انسانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران - صفحه:45-54

  tick  رابطه میان قوس کمر با طول عضله سوئز خاصره و قدرت عضلات شکم - صفحه:5-18

  tick  شناخت توان هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران در پست های مختلف بازی - صفحه:137-152

  tick  مقایسه اثر دو شیوه تمرینی فعالیت بدنی هوازی و تصویرسازی ذهنی بر Fev1 بیماران آسمی جوان - صفحه:33-43
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved