>
Fa   |   Ar   |   En
   حرکت   
سال:1380 - دوره: - شماره:7


  tick  ارتباط نوع پیکری و ترکیب بدنی با عملکرد در الگوهای حرکتی پایه و اجرای مهارت های پایة فوتبال - صفحه:15-38

  tick  اهداف، مبانی، اصول و روش های تربیت بدنی در تربیت اسلامی - صفحه:101-110

  tick  بررسی تاثیر بی تمرینی بر عملکرد و ترکیب بدن وزنه برداران نخبة تیم ملی - صفحه:51-66

  tick  بررسی تاثیر دو شیوه مصرف ویتامین C بر میزان دامنة حرکتی و قدرت برونگرای عضلات تاکنندة آرنج پس از کوفتگی عضلانی تاخیری - صفحه:67-76

  tick  بررسی مشکلات شغلی دانش آموختگان رشتة تربیت بدنی و علوم ورزشی - صفحه:77-90

  tick  بررسی وضعیت کمی و کیفی تربیت بدنی و ورزش استان مرکزی از دیدگاه مسئولان و مربیان ورزش - صفحه:91-100

  tick  رابطة فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران - صفحه:39-50

  tick  مقایسة تاثیر تمرین ذهنی و روش آموزش سنتی بر مهارت پرتاب آزاد بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد - صفحه:111-117

  tick  ویژگی های فردی، سوابق تحصیلی، ورزشی و شغلی دانشجویان کارشناسی ارشد رشتة تربیت بدنی - صفحه:5-14
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved