>
Fa   |   Ar   |   En
   پهنه بندی خطر زمین لغزش به روش تحلیل سلسله مراتبی و منطق بولین در کوه باقران(جنوب بیرجند)  
   
نویسنده منصوری هاشم ,وکیلی اوندری فاطمه ,خطیب محمدمهدی
منبع يافته هاي نوين زمين شناسي كاربردي - 1395 - دوره : 10 - شماره : 20 - صفحه:49 -61
چکیده    زمین لغزش یکی از پدیده های زمین شناسی است که هر ساله باعث ایجاد خسارتهای جانی و مالی فراوانی در سطح کشور شده است. در این تحقیق ابتدا به وسیله عکس های هوایی، نقشه های زمین شناسی موجود و بررسی های میدانی، نقشه پراکنش زمینلغزشها در کوه باقران(جنوب بیرجند) به مساحت حدود1100 کیلومتر مربع تهیه گردید. در این زمینه پارامترهای موثر،اولویت بندی شد.در مرحله بعدی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و منطق بولین،وزن پارمترها مشخص شد و در پایان با استفاده ازarc gis با هم تلفیق شدند مطالعات پهنه بندی حاکی از آن است که فاکتورهای فرسایش، فاصله از گسل و شتاب مهم ترین نقش را در وقوع زمین لغزش ها در منطقه ایفا می کنند. بر این اساس شواهد صحرایی حاکی از آنند عمده زمین لغزش ها از نوع ریزشی بوده و بیش از 85 درصد آنها در فاصله 7000 متری از گسل‌ها صورت گرفته اندکه دال بر ارتباط مستقیم با زمین ساخت منطقه دارد. بررسی درصد شیب نشان می‌دهد که بیشتر زمین لغزشها در شیب 15تا40 درجه (شیب موثر) تشکیل می‌شود. همچنین بیش از95 درصد زمین لغزشها در رده سنگهای با مقاومت ضعیف و خیلی ضعیف در برابر فرسایش قرار دارند. بر اساس نتایج پهنه بندی خطر زمین لغزش به روش تحلیل سلسله مراتبی به ترتیب15 ،12، 25، 29 و 19 درصد از مساحت منطقه در کلاسهای خطر خیلی کم،کم ،متوسط،زیاد و خیلی زیاد قرار گرفت.
کلیدواژه پهنه بندی خطر زمین لغزش، تحلیل سلسله مراتبی، منطق بولین، تراکم سطح، کوه باقران
آدرس دانشگاه بیرجند, گروه زمین‌شناسی, ایران, دانشگاه بیرجند, گروه زمین‌شناسی, ایران, دانشگاه بیرجند, گروه زمین‌شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved