>
Fa   |   Ar   |   En
   استفاده از آزمایش برزیلی برای تخمین سریع چقرمگی شکست مود I (مطالعه موردی: سنگ توف کرج)  
   
نویسنده حسینی مهدی ,نظری نرگس
منبع يافته هاي نوين زمين شناسي كاربردي - 1395 - دوره : 10 - شماره : 20 - صفحه:1 -8
چکیده    سه مود شکست در سنگ وجود دارد. که شامل مود کششی، برشی و ترکیبی است. چقرمگی شکست مود i یک پارامتر مهم برای بررسی رفتار شکست سنگ است این پارامتر در بسیاری از حوزه های مختلف مانند معدن کاری و تونلسازی کاربرد دارد. روشهای متعددی برای تعیین چقرمگی شکست مود i وجود دارد. از آنجایی که تعیین چگرمقگی شکست بوسیله انجام آزمایش، وقت گیر و پرهزینه می باشد استفاده از رابطه تجربی در این خصوص توصیه می گردد. در این تحقیق آزمایش برزیلی و آزمایش خمش سه نقطه ای بر روی نمونه هایی از سنگ توف سبز کرج که از جاده چالوس واقع در استان البرز برداشت شده انجام شد. هدف از این تحقیق بدست آوردن رابطه ای تجربی است که بتوان چقرمگی شکست مودi سنگ توف را تخمین زد. نتایج تحلیل ها نشان می دهد رابطه بدست آمده با توجه به ضریب همبستگی (0/87) که دارد با دقت بالایی می توانند چقرمگی شکست مود i سنگ توف را تخمین بزند..
کلیدواژه مقاومت کششی، خمش سه نقطه ای، چقرمگی شکست مودI، سنگ توف
آدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), گروه مهندسی معدن, ایران, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), گروه مهندسی معدن, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved